اخیر ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی

اخیر: ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی تبلیغات و بازاریابی بازار یابی تبلیغات محصولات

دانشمندان از الماس رایانه کوانتومی می سازند

محققان از مدتها پیش اعتقاد بودند که الماس ماده ای مناسب جهت ساخت رایانه های کوانتومی است و حالا این رویا را محقق کرده اند. دانشمندان از الماس ..

ادامه مطلب